Despre proiect - Dezvoltare durabila in mediul rural

 


         Noutăţi

  Articol test keywords
2011-04-05

Lorem ipsum dolor sit amet

» citeste mai departe...
  Introduceti titlul articolului
2011-04-03

Considerăm că aşezarea geografică a partenerilor implicaţi în derularea acestui proiect, la poarta de vest a României, ne obligă a oferi modele de bune practici...

» citeste mai departe...

     Despre proiect

1. Denumirea proiectului: „Dezvoltare durabilă în mediul rural – strategii de dezvoltare locală pentru patru comune din judeţul Bihor”

2. Cofinanţat prin: Fondul Social European
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

AXA PRIORITARĂ - 1. „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”

DOMENIUL DE INTERVENŢIE - 1.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

OPERAŢIUNEA - Strategii de dezvoltare locală

3. Beneficiar: Comuna Chişlaz

4. Parteneri: Comunele Ciuhoi, Derna şi Tăuteu

5. Bugetul proiectului:

Valoarea totală eligibilă: 594.190 RON fără TVA
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 505.051,50 RON fără TVA (85%)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 77.244,70 RON fără TVA (13%)
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului:11.883,80 RON fără TVA (2%)

6. Obiectivele proiectului:

a) Obiectivul general - creşterea performanţei administrative şi dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice a autorităţilor administraţiei publice locale a patru comune învecinate din judeţul Bihor, prin elaborarea strategiilor de dezvoltare locală pentru următorii 10 ani, care să ofere cadru comun pentru dezvoltarea durabilă locală şi microregională, respectiv o mai bună reglementare şi fundamentare a politicilor locale la nivelul celor patru comune implicate.

b) Scopurile proiectului:
formularea a câte un document de politică publică ce va sprijini planificarea strategică şi direcţiile viitoare de dezvoltare ale comunelor Chişlaz, Ciuhoi, Derna şi Tăuteu;
îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor personalului autorităţilor administraţiei publice locale ale celor patru comune în vederea creşterii performaţei în formularea şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală, prin formarea personalului în domeniul planificării strategice şi a managementului financiar;
promovarea planificării participative în vederea elaborării şi implementării strategiei de dezvoltare locală pentru comunele Chişlaz, Ciuhoi, Derna şi Tăuteu.

7. Grupul ţintă:

Comuna Chişlaz: 33 de persoane, dintre care 21 femei şi 12 bărbaţi, respectiv 5 persoane de etnie romă;
Comuna Ciuhoi: 21 de persoane, dintre care 7 femei şi 14 bărbaţi, respectiv 1 persoană cu dizabilităţi;
Comuna Derna: 21 de persoane, dintre care 7 femei şi 14 bărbaţi;
Comuna Tăuteu: 53 de persoane, dintre care 36 femei şi 17 bărbaţi, respectiv 5 persoane de etnie romă.

8. Activităţile proiectului:

 1. Managementul proiectului
 2. Lansarea oficială a proiectului
 3. Achiziţii de echipamente
 4. Activităţi continue de informare şi publicitate
  4.1. Realizarea şi diseminarea materialelor publicitare şi de informare, şi a materialelor promoţionale
  4.2. Emiterea de comunicate de presă
 5. Instruirea personalului pentru creşterea capacităţii de planificare strategică
 6. Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală pentru localităţile Chişlaz, Ciuhoi, Derna şi Tăuteu
  6.1. Activităţi legate de faza de colectare a datelor
  6.2. Activităţi legate de faza de analiză a datelor
  6.3. Activităţi legate de faza de formulare a strategiilor de dezvoltare
  6.4. Activităţi legate de faza de pregătirea a implementării strategiei
   6.4.1. Instruirea personalului pentru îmbunătăţirea capacităţii de implementare a strategiei
   6.4.2. Elaborarea documentelor pentru sprijinirea implementării strategiei
 7. Realizarea publicaţiilor pentru diseminare
 8. Închiderea oficială a proiectului
 9. Raportare în conformitate cu cerinţele referitoare la raportări din Ghidul Solicitantului

9. Durata de implementare a proiectului: 12 luni

10. Rezultatele proiectului:

Activităţi de informare şi publicitate:
o conferinţă de lansare a proiectului cu participarea a min. 30 de invitaţi;

7 comunicate de presă emise pe parcursul proiectului la jaloanele importante ale proiectului;

200 de afişe, 1500 de pliante, 1500 de broşuri de prezentare a proiectului distribuite pe parcusul imlementării;

2000 de cărţi poştale, 800 de calendare, 800 de calendare de masă, 400 de mape, 200 de ceşti, 800 de pixuri;

o pagină web a proiectului;

2000 de broşuri conţinând rezumatul strategiilor de dezvoltare locală;

800 de broşuri privind respectarea obiectivelor orizontale în elaborarea şi implementarea strategiilor de dezvoltare locală;

o conferinţă de presă cu prilejul închiderii proiectului cu participarea a min. 15 de reprezentanţi mass-media.

Activităţi de planificare strategică:

o anchetă penrtu consultarea cetăţenilor, realizată pe un eşantion de 400 de persoane;

4 focus group-uri pentru consultarea reprezentanţilor organizaţiilor, instituţiilor şi întreprinderilor locale cu particparea a câte 20 de persoane/comună; 

un focus group cu participarea primarilor şi viceprimarilor localităţilor implicate;

un raport referitor la situaţia existentă, conţinând datele şi informaţiile privind comunele Chişlaz, Ciuhoi, Derna şi Tăuteu, colectate în cadrul activităţilor 6.1.1-6.1.4;

4 analize SWOT a comunelor implicate, o analiză SWOT comună;

un focus group pentru planificare cu participarea primarilor şi viceprimarilor localităţilor implicate;

12 ateliere de lucru cu participarea personalului primăriilor comunelor implicate (câte 10 de participanţi), 2 ateliere de lucru comune (câte 20 de participanţi);

4 strategii de dezvoltare locală pentru comunele Chişlaz, Ciuhoi, Derna şi Tăuteu;

4 portfolii de proiecte individuale, conţinând fişele de proiecte ale fiecărei localităţi în parte;

un portfoliu de proiecte comun conţinând fişele proiectelor comune;

4 planuri de implementare; un plan comun de monitorizare şi evaluare a implementării strategiilor.

Activităţi de instruire a personalului autorităţilor administraţiei publice locale:

un curs de planificare strategică de 30 de ore cu participarea a 24 persoane;

un curs de managementul proiectelor de 60 de ore cu participarea a 24 persoane